உரும்பிராய் ஓடையம்பதி கற்பக விநாயகர் ஆலய வருடாந்தப் பெருந்திருவிழா விஞ்ஞாபனம் 2014  

Welcome to URUMPIRAI!

பந்தல் கால் நாட்டல் 25.06.2014


We will update day to day photos and videos so have look at this, we are editing all videos so after few day you can see a fantastic video gallery.